Piątek, 25 Maja 2018
Gimnazjum Strona Główna Pijarzy Aktualności
NASZA SPOŁECZNOŚĆ
PRACOWNICY SZKOŁY
UCZNIOWIE
RADA RODZICÓW

Z ŻYCIA SZKOŁY
KALENDARIUM SZKOŁY 2006/2007
ŚWIETLICA SZKOLNA


KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA
 1. PODSTAWY PRAWNE
 2. ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO
 3. CELE I ZAKRES OCENIANIA
 4. KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW
 5. FORMY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI UCZNIÓW
 6. ZWOLNIENIA Z PRAC PISEMNYCH I ODPOWIEDZI USTNYCH
 7. JAWNOŚĆ OCEN
 8. KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW DYSLEKTYCZNYCH
 9. ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ
 10. KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA( KOŃCOWA )
 11. EGZAMIN KLASYFIKACYJNY
 12. EGZAMIN POPRAWKOWY
 13. PROMOCJA
 14. KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA
 15. ZAKOŃCZENIE

§ 14

  Ocenianie zachowania uczniów w klasach IV - VI
 1. talenie oceny zachowania jest integralną częścią klasyfikowania śródrocznego i rocznego.
 2. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o spełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych i o jego kulturze, a w szczególności uwzględnia :
  1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia ( w zakresie zajęć edukacyjnych obowiązkowych i nadobowiązkowych ),
  2. funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,
  3. respektowanie przez niego zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych,
  4. dbałość o piękno mowy ojczystej,
  5. godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
  6. przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności.
 3. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na :
  1. oceny z zajęć edukacyjnych,
  2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.
  3. Oceny z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę zachowania.
  4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala się według następującej określonej w statucie skali : wzorowe ( wz ) bardzo dobre ( bdb ) dobre ( db ) poprawne ( pop ) nieodpowiednie ( ndp ) naganne ( ng )
 4. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na :
  1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
  2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
  3. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy uwzględniając uwagi członków Rady Pedagogicznej, pracowników szkoły, ocenę zespołu klasowego i samoocenę ucznia
 5. Kryteria ocen zachowania : Zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który :
  • jest zawsze przygotowany do zajęć i w stosunku do swoich możliwości osiąga maksymalnie wysokie wyniki,
  • rozwija swoje zainteresowania pracując w kołach przedmiotowych i uczestnicząc w konkursach przedmiotowych,
  • uznaje i potrafi uzewnętrznić wartości religijne i moralne,
  • jest zawsze taktowny, prezentuje wysoką kulturę bycia, słowa i dyskusji,
  • pracuje nad kształtowaniem własnej osobowości,
  • zawsze szanuje mienie społeczne i pracę innych,
  • godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią,
  • wzorowo dba o piękno mowy ojczystej,
  • zawsze wywiązuje się z zadań dobrowolnie przyjętych i powierzonych,
  • bierze czynny udział w uroczystościach szkolnych, klasowych oraz w pracach na rzecz szkoły lub środowiska,
  • szczególnie dba o zdrowie swoje i innych oraz o swój wygląd,
  • zawsze jest ubrany w strój galowy podczas uroczystości szkolnych,
  • w 100% usprawiedliwia nieobecności na lekcjach,
  • jest punktualny,
  • zawsze przestrzega regulaminu szkolnego dotyczącego powinności i obowiązków ucznia ( np. zmiana obuwia, kulturalne zachowanie podczas mszy św. i nabożeństw , posiadanie dzienniczka, strój galowy itp. )
  • szanuje tradycję szkolną i dba o dobre jej imię.
  Zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który :
  • uznaje i zachowuje wartości moralne i religijne,
  • reprezentuje wysoką kulturę osobistą,
  • pracuje nad własną osobowością,
  • przestrzega norm współżycia społecznego,
  • wykazuje staranność w przygotowaniu się do zajęć,
  • przejawia życzliwość wobec rówieśników,
  • okazuje szacunek nauczycielom i pracownikom szkoły,
  • dba o mienie szkoły, kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią,
  • dba o piękno mowy ojczystej,
  • dobrze wywiązuje się z powierzonych zadań,
  • czynnie bierze udział w uroczystościach klasowych i szkolnych,
  • przestrzega punkty regulaminu szkolnego dotyczące powinności i obowiązków ucznia,
  • wszystkie nieobecności na zajęciach lekcyjnych ma usprawiedliwione, nie spóźnia się.
  Zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który :
  • przygotowuje się do zajęć i osiąga wyniki w nauce zgodne z możliwościami intelektualnymi i środowiskowymi,
  • stara się zachować kulturę słowa i być taktowny oraz życzliwie usposobiony,
  • kieruje się wartościami religijnymi i moralnymi,
  • pracuje nad wzbogaceniem swojej wiedzy i umiejętności,
  • szanuje mienie społeczne i pracę innych,
  • wykonuje powierzone zadania, ale nie przejawia własnej inicjatywy,
  • bierze udział w uroczystościach szkolnych i klasowych, ale nie wyróżnia się w pracach na rzecz szkoły i klasy,
  • wyróżnia się kulturą osobistą, dbałością o zdrowie własne i innych,
  • w zasadzie przestrzega postanowień regulaminu szkolnego ( dopuszcza się 6 spóźnień w semestrze ),
  • wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione.
  Zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który :
  • czasami nie przygotowuje się do zajęć i w stosunku do swoich możliwości osiąga przeciętne wyniki,
  • sporadycznie: - wzbudza zastrzeżenia co do postawy religijnej i moralnej, - nie uczestniczy w uroczystościach szkolnych i klasowych, - zachowuje się nietaktownie oraz nie szanuje mienia publicznego,
  • wykonuje powierzone obowiązki bez zaangażowania i z opóźnieniem,
  • kilkakrotnie ma zwracaną uwagę dot. niezgodnego z regulaminem stroju, wyglądu, obuwia szkolnego,
  • ma do 30 godz. nieusprawiedliwionych w semestrze,
  • dość często spóźnia się ( ma nie więcej niż 12 spóźnień w semestrze ).
  Zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który :
  • nie przygotowuje się do zajęć i w stosunku do swoich możliwości osiąga niskie wyniki,
  • ma lekceważący stosunek do wartości religijnych i moralnych,
  • często jest nietaktowny i agresywny,
  • nie szanuje mienia społecznego i pracy innych,
  • nie przyjmuje uwag wychowawców i nauczycieli,
  • nie wywiązuje się z powierzonych zadań ,
  • nie bierze udziału w uroczystościach szkolnych i klasowych,
  • notorycznie łamie punkty regulaminu szkolnego dotyczące powinności i obowiązków ucznia ( nagminny brak stroju galowego i zmiany obuwia itp. ),
  • ma godziny nieusprawiedliwione ( ponad 30 ), często spóźnia się ( ponad 12 w semestrze ).
  • lekceważy zajęcia szkolne i nie przygotowuje się do nich, notorycznie przeszkadza w prowadzeniu lekcji,
  • jest wulgarny i agresywny w stosunku do rówieśników i nauczycieli,
  • wywiera demoralizujący wpływ na rówieśników, jest niezdyscyplinowany i niekoleżeński,
  • ma lekceważący stosunek do wartości religijnych i moralnych ( kłamie, oszukuje ),
  • notorycznie łamie regulamin szkolny ( nagminny brak stroju galowego i zmiany obuwia ) i zasady współżycia społecznego,
  • nie reaguje na uwagi nauczycieli i nie wykazuje chęci poprawy,
  • świadomie szkodzi swojemu zdrowiu poprzez używanie środków uzależniających, naraża zdrowie i bezpieczeństwo innych,
  • niszczy mienie szkolne, kradnie,
  • notorycznie wagaruje i spóźnia się na lekcje.
 6. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
 7. Oceną ,, wyjściową " jest ocena dobra. W zależności od stosunku ucznia do swoich powinności może on zostać oceniony wyżej lub niżej.
 8. O przewidywanej ocenie nieodpowiedniej i nagannej uczeń ( na godz. wychowawczej ) i jego rodzice ( prawni opiekunowie ) drogą pisemną są informowani na miesiąc przed wystawieniem ocen śródrocznych i rocznych z zachowania.
 9. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie ) mogą w terminie nie później niż 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych , zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 10. W przypadku stwierdzenia , że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza postępowanie wyjaśniające oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 11. W skład komisji wymienionej w ust.13 wchodzą :
  1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji,
  2. wychowawca klasy,
  3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
  4. przedstawiciel samorządu uczniowskiego
  5. pedagog
  6. psycholog
  7. przedstawiciel rady rodziców.
 12. Ocena ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od oceny wystawionej wcześniej przez wychowawcę klasy i jest oceną ostateczną.
 13. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji.

©