Samorząd SzkolnySTATUT SAMORZĄDU SZKOLNEGO
Postanowienia ogólne
 1. Samorząd Szkolny, zwany dalej Samorządem, jest organizacją zrzeszającą uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Kolegium Zakonu Pijarów i ma za zadanie:
  1. reprezentować uczniów;
  2. troszczyć się o przestrzeganie praw uczniów;
  3. współuczestniczyć w kształtowaniu życia szkoły;
  4. pomagać w realizacji cennych inicjatyw uczniowskich.
 2. Opiekuna Samorządu powołuje Dyrektor spośród nauczycieli zaproponowanych przez samorząd.
 3. Opiekun Samorządu służy Samorządowi radą i pomocą, pośredniczy pomiędzy nim a Radą Pedagogiczną i Dyrekcją.
 4. Wszelkie działania Samorządu muszą być uzgadniane z Opiekunem Samorządu.
Wybór Samorządu
 1. Wybory do Samorządu odbywają się według następujących zasad:
  1. opiekun Samorządu ogłasza termin wyborów, które odbywają się najpóźniej do 30 września każdego roku szkolnego. Po ogłoszeniu terminu Opiekun przyjmuje zgłoszenia kandydatów, którymi mogę być uczniowie klas od 3 do 6. Opiekun najpóźniej na tydzień przed wyborami przedstawia nazwiska kandydatów społeczności szkolnej.
  2. Wybory są tajne, bezpośrednie, powszechne, równe i większościowe.
  3. W skład Samorządu wchodzi troje uczniów, którzy pełnią funkcję przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza, zależnie od ilości uzyskanych głosów.
  4. Kadencja Samorządu trwa do następnych wyborów.
Sposoby działania Samorządu
 1. Podstawowymi formami działania Samorządu są:
  1. informowanie społeczności uczniowskiej o wszelkich wydarzeniach naukowych, kulturalnych i sportowych odbywających się na terenie szkoły lub poza nią
  2. organizowania spotkań i wydarzeń o charakterze niesprzecznym z Regulaminem Szkoły
  3. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z samorządami innych szkół, zwłaszcza pijarskich w celu wymiany doświadczeń
 2. Samorząd jest zobowiązany do:
  1. przedstawienia planu i programu pracy;
  2. informowania społeczności szkolnej o terminach swoich zebrań
  3. złożenia przynajmniej raz w ciągu semestru sprawozdania ze swojej działalności (w formie ustnej lub pisemnej)
 3. Tryb zwoływania i sposób prowadzenia zebrań zostaje ustalony na początku jego działalności.
 4. Samorząd ma prawo:
  1. inicjować różnorakie przedsięwzięcia w porozumieniu z Opiekunem, który jego projekty przedstawia Dyrekcji;
  2. w każdym nagłym i koniecznym przypadku spotkać się z władzami szkoły
  3. uzyskiwać wsparcie pracowników szkoły i otrzymywać od nich niezbędną pomoc;
  4. reprezentować szkołę.
Postanowienia Końcowe
 1. Nowelizowanie i uchwalanie nowego Statutu przysługuje Samorządowi. Dyrekcja i Rada Pedagogiczna mają prawo zgłaszania wniosków i propozycji.
 2. Statut Samorządu Szkolnego zatwierdza Rada Pedagogiczna.