Rada RodzicówRegulamin Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum prowadzonych
przez Kolegium Zakonu Pijarskiego w Warszawie ul. Gwintowa 3
zwanych dalej Szkołami


1. Postanowienia ogólne
§ 1
 1. Regulamin Rady Rodziców określa cele, zadania i organizację pracy rodziców oraz ich reprezentacji w postaci Rady Rodziców
 2. Regulamin został opracowany na podstawie § 18 oraz §8 ust 2 Statutu Szkoły Podstawowej oraz w porozumieniu z Dyrekcją szkoły
2. Organizacja działań rodziców uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
§ 2
 1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców jest zebranie rodziców klasy
 2. Zebranie rodziców klasy wybiera spośród siebie Radę Klasy reprezentującą ogół rodziców klasy
 3. Rada Klasy składa się z:
 4. Przewodniczącego
  Sekretarza
  Skarbnika
§ 3
 1. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest Plenarne Zebranie Rady Rodziców którą tworzą wszyscy członkowie Rad Klasowych
 2. Plenarne Zebranie Rady Rodziców jest zwoływane w dowolnym terminie na wniosek Zarządu Rady Rodziców, 1/3 stanu jej członków, Dyrekcji Szkół lub Rady Pedagogicznej oraz obligatoryjnie na początku każdego roku szkolnego nie później niż 2 tygodnie od dnia jego inauguracji.
§ 4
Członkowie Rady Rodziców wybierają spośród siebie na pierwszym plenarnym zebraniu:
 1. Zarząd Rady Rodziców jako organ kierujący jej pracami
 2. Komisję Rewizyjną jako organ kontrolujący pracę Zarządu
§ 5
Zarząd Rady Rodziców składa się z:
 1. Przewodniczącego
 2. Zastępcy Przewodniczącego
 3. Sekretarza
 4. Skarbnika
Kadencja Zarządu Rady Rodziców trwa 1 rok
§ 6
Komisja Rewizyjna składa się z:
 1. Przewodniczącego
 2. Zastępcy Przewodniczącego
 3. Członka Komisji
Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 1 rok
§ 7
 1. Zarząd przygotowuje plan działania oraz projekt budżetu który przedstawia Radzie Rodziców do zatwierdzenia.
 2. Zarząd składa całoroczne sprawozdanie ze swojej działalności na Plenarnym Posiedzeniu Rady Rodziców
§ 8
Do wykonania ściśle określonych zadań Zarząd Rady Rodziców może powoływać stałe i doraźne Komisje lub Zespoły Robocze składające się z:
 1. członków Rady Rodziców
 2. innych Rodziców
 3. osób spoza Szkół jako doradców
§ 9
 1. Obowiązkowe posiedzenia kontrolne Komisji Rewizyjnej odbywają się zawsze przed Plenarnym Posiedzeniem Rady Rodziców
 2. Komisja Rewizyjna może zbierać się z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Rady Rodziców, Rad Klasowych, Dyrekcji Szkół i Rady Pedagogicznej bądź grupy Rodziców liczącej co najmniej 10% ogółu Rodziców
 3. Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej są przedstawiane w formie pisemnej Plenarnemu Posiedzeniu Rady Rodziców, Zarządowi Rady Rodziców oraz wszystkim wnioskującym o zwołanie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
3. Ramowy plan pracy Rady Rodziców
§ 10
Plenarne Posiedzenie Rady Rodziców zwoływane jest Zarząd Rady Rodziców co najmniej jeden raz w semestrze.
§ 11
 1. Zarząd Rady Rodziców zbiera się na swych posiedzeniach co najmniej 2 razy w semestrze oraz na każdy wniosek Dyrekcji Szkól lub Rady Pedagogicznej.
 2. Posiedzenia Zarządu Rady Rodziców protokołowane są przez jego Sekretarza
4. Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców lub Zarząd Rady Rodziców
§ 12
 1. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu Rady Rodziców lub Zarządu Rady Rodziców. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Zarządu.
 2. Listę uczestników posiedzeń oraz wymagane kworum ustalają Sekretarze Rady Rodziców lub Zarządu Rady Rodziców
 3. Wszystkie uchwały są protokołowane.
5. Zadania i obowiązki Rady Rodziców
§ 13
Rada Rodziców jest organem współdziałającym ze Szkołami dla zapewnienia właściwej współpracy Dyrekcji i Rady Pedagogicznej z rodzicami
§ 14
Rada Rodziców działa na podstawie opracowanego przez nią Regulaminu Rady Rodziców, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkół
§ 15
Rada Rodziców opiniuje program nauczania, sprawy istotne dla Szkół oraz wspomaga działalność statutową Szkół przez:
 1. pomoc w organizowaniu wyjazdów integracyjnych, naukowych, wycieczek oraz imprez organizowanych dla uczniów poza Szkołami
 2. pomoc w organizowaniu uroczystości oraz imprez na terenie Szkół
 3. pomoc w pracach porządkowo-gospodarczych
 4. współpracę Rodziców w rozwiązywaniu bieżących problemów i ułatwianie realizacji zadań statutowych
 5. aktywizowanie i koordynowanie prac rodziców na rzecz Szkół
 6. współpracę z Dyrekcją Szkół oraz Radą Pedagogiczną
§ 16
 1. Rada Rodziców może gromadzić środki finansowe potrzebne do wspierania działalności statutowej Szkół oraz uczniów potrzebujących pomocy.
 2. Rada Rodziców może prowadzić działalność i współpracować poza Szkołami z organizacjami publicznymi i prywatnymi wspomagającymi realizację działalności statutowej Szkół, w szczególności z mediami, wyłącznie po uzyskaniu zgody Dyrekcji
Warszawa 10.03.2005