Logopeda


JOANNA FRĄCKIEWICZ

Godziny pracy od 2 września 2019 r.:
poniedziałki 8.00 – 15.00
wtorki 8.00 – 15.40
środy 8.00 – 15.40
czwartki 8.00 – 15.40
piątki 8.00 – 14.00
Konsultacje dla Rodziców: po wcześniejszym uzgodnieniu terminu przez Librus  Opieka logopedyczna ma na celu:
 • diagnozowanie stanu mowy uczniów,
 • proponowanie i podejmowanie działań korygujących rozpoznane nieprawidłowości w zakresie komunikacji językowej,
 • profilaktykę i pokonywanie trudności w nabywaniu kompetencji językowych w mowie i piśmie,
 • doskonalenie mowy w zakresie wyrazistości artykulacyjnej, sprawności oddechowej, odpowiedniego i skutecznego posługiwania się akcentem, intonacją, iloczasem, tempem wypowiedzi, siłą i nośnością głosu, umiejętności precyzyjnego frazowania tekstu, kultury mowy i komunikacji,
 • rozwijanie zainteresowań związanych z kulturą żywego słowa oraz inspirowanie twórczej aktywności językowej.

Pomoc logopedyczna adresowana do uczniów organizowana jest w formie zajęć indywidualnych bądź grupowych realizujących założenia logopedii korekcyjnej lub artystycznej. Praca z dzieckiem oparta jest każdorazowo o zasadę terapii kompleksowej uwzględniającej jego osobowość a także przejawiane zdolności oraz trudności również i w innych, niż językowe, obszarach.

Logopedyczne wsparcie udzielane jest również w postaci porad i konsultacji. Logopeda współpracuje także z rodzicami, nauczycielami i specjalistami w zakresie ujednolicenia oddziaływań terapeutycznych ukierunkowanych na dziecko. Współpraca ta zakłada włączenie wymienionych osób do realizacji działań stymulujących prawidłowy rozwój mowy dziecka i zaangażowanie w utrwalanie jego postępów. Dotyczy również wymiany informacji na temat tych metod pracy z dzieckiem, które zapewniają pozytywne oddziaływanie na jego całościowy rozwój.

  Proponowane są następujące formy pomocy logopedycznej:
 • zajęcia specjalistyczne z zakresu logopedii korekcyjnej (praca indywidualna lub grupowa),
 • zajęcia specjalistyczne z zakresu logopedii artystycznej (praca indywidualna lub grupowa),
 • terapia słuchu mownego - zajęcia grupowe (skierowane do uczniów klas zerowych i pierwszych szkoły podstawowej),
 • zajęcia doskonalące wyższe czynności słuchowe: Słucham i Rozumiem Czytam i Wiem – praca w grupach (uczniowie klas drugich szkoły podstawowej),
 • porady i konsultacje (dla uczniów, rodziców, nauczycieli, specjalistów).